BIOCONTROL ANDERMATT

Zahvaljujući vrlo inovativnom konceptu primene bakulovirusa, kao bio-insekticida, te većem broju vrlo efikasnih bio-fungicida, ANDERMATT BIOCONTROL iz Švajcarske se za kratko vreme uvrstio u mali broj vodećih svetskih kompanija u oblasti integralne i biološke zaštite. Intenzivnom saradnjom sa stručnjacima Biocontrola i opsežnim vlastitim istraživanjima, stručni tim Zelenog hita došao je do vrlo inovativnih rešenja koja omogućuju visoku efikasnost u kontroli brojnosti najopasnijih štetočina i patogena, ali istovremeno obezbeđuju vrlo nizak nivo rezidua konvencionalnih pesticida.

S obzirom da najveći maloprodajni lanci insistiraju na što manjoj količini ostataka hemijskih preparata, sigurno je da će za dalje napredovanje i razvoj domaće proizvodnje voća i povrća, prelazak na sisteme integralne i biološke kontrole biti neizostavna obaveza.

U portfoliju firme Biocontrol nalazi se velika paleta proizvoda, koji su razvrstani u sledeće grupe:

  • bio-insekticidi;
  • bio-fungicidi;
  • biostimulanti/bioinokulanti;
  • predatori i entomopatogene nematode za biološku kontrolu štetočina;
  • proizvodi za monitoring i masovno izlovljavanje;
  • mehaničke klopke za kontrolu glodara

BIOLOŠKA KONTROLA

BAKULOVIRUSI

  TUTAVIR

Preparat sadrži granulovirus Phthorimaea operculella (PhopGV) za visoko efikasnu i vrlo selektivnu kontrolu paradajzovog moljca (Tuta absoluta). Osim efikasnosti u kontroli brojnosti populacije, činjenica je da se i štete svode na minimalnu moguću meru. Zahvaljujući svojoj specifičnosti delovanja, predstavlja veoma dobar izbor u konvencionalnom i integralnom sistemu zaštite od ove
veoma štetne vrste, a u bližoj budućnosti, vrlo verovatno i u biološkim sistemima kontrole.

Paradajzov moljac je postao globalni problem prvenstveno zbog vrlo kratkog životnog ciklusa, velike otpornosti i brze pojave rezistentnosti na insekticide. S druge strane, štete koje nanosi usevima paradajza i paprike u manjoj meri, gotovo onemogućavaju bilo kakvu ekonomičnu proizvodnju.

Koncentrat za suspenziju, koncentracije 2 × 1013 GV/litar primenjuje se u standardnim dozama od 50–200 ml/ha zavisno od vrste useva paradajza, načina i fenofaze gajenja, kao i od intenziteta napada. Sa primenom preparata treba započeti još prilikom gajenja rasada u fazi četvrtog lista, ukoliko monitoringom ustanovite pojavu odraslih jedinki, polaganje jaja i početak piljenja larvi.

Tretiranje treba obavljati u pravilnim razmacima od 10 dana u kombinaciji sa uobičajenim insekticidima (hlorantraniliprol, emamektin benzoat, indoksakarb) ili na osnovu praćenja brojnosti (monitoring) Tutasan klopkama i Tuta horiver lovnim pločama. Takođe se koriste i dispenzeri za ometanje parenja ISONET T, što u periodu od 4 do 5,5 meseci daje pouzdanu zaštitu.

  MADEX TWIN

Preparat Madex Twin po svojoj prirodi je insekticidni granulovirus Cydia pomonella (CpGV-V22), koji kao koncentrat za suspenziju sadrži 3 × 1013 GV/litar i primenjuje se u standardnoj koncentraciji 100 ml/ha. Aktivna materija jeste virus koji se inače slobodno nalazi u prirodi, a koji je selektovan da efikasno ubija larve jabukinog i breskvinog smotavca u zasadima jagodastog, koštičavog i orašastog voća. Redovnom kombinovanom primenom sa insekticidima, obezbeđuje dugoročnu efikasnu zaštitu od ovih ekonomski značajnih štetnih vrsti. Ovaj biološki virusni insekticid je formulisan kao koncentrat za suspenziju. Primenjuje se u zasadima jabuke, kruške, oraha, badema, breskve i nektarine i potpuno je bezbedan, jer karenca traje samo jedan dan nakon
primene.

Madex Twin je selektivan na korisne insekte a deluje i protiv otpornih, rezistentnih populacija jabukinog i breskvinog smotavca. Nakon ishrane larvi, zaštitni proteinski omotač virusa se razgrađuje u intestinalnom sistemu larvi insekata, u uslovima alkalne hemijske reakcije. Razgradnjom virusne opne, oslobađaju se virusne čestice, koje se nakupljaju u proteinskoj opni, prolaze kroz peritrofičnu membranu i napadaju ćelije larvi, tačnije ćelijska jedra gde se rastvaraju i reprodukuju. Kasnije se obavijaju proteinskom opnom i postaju virulenti i nakon uginuća insekata.

Primenjuje se u dozi 100 ml po hektaru. Pri slabijem napadu primenjivati u dozi 50 ml po hektaru ili 5 ml na 10 ari. Madex Twin se primenjuje u intervalima od 8 sunčanih dana, tako što se 2 delimično sunčana dana računaju kao jedan sunčani dan.

Prvo tretiranje je kod masovnog leta leptira, pre izleganja prvih gusenica do njihovog ubušivanja u plodove. Maksimalni broj prskanja je 10 puta po sezoni. Madex Twin se potom primenjuje u momentu polaganja jaja u plodove i neposredno pre piljenja larvi. Preparat je efikasan na mlade larvene stadijume, posebno kada je moguće brzo delovanje preparata. Zbog toga se preporučuje praćenje populacije korišćenjem feromonskih klopki za dobijanje najboljih rezultata.

Madex Twin se može mešati sa drugim preparatima, konvencionalnim fungicidima i insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa proizvodima za zaštitu bilja koji imaju alkalnu ili kiselu reakciju (pH< 5 i pH > 8,5) niti sa bakarnim preparatima.

Preporučuje se primena u večeranjim satima. Mešalica u prskalici treba biti uključena i tokom trajanja prskanja. Madex Twin se može čuvati u hladnjaku na temperaturi manjoj od 5 stepeni do 2 godine, dok se na temperaturi ispod -18oC konzervira bez gubljenja aktivnosti.

  HELICOVEX

Ovaj preparat namenjen je za kontrolu pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i drugih štetnih vrsti roda Helicoverpa, kao što su (H. zea, H. virescens, H. punctigera). Formulisan je kao koncentracija za suspenziju koja kao aktivnu materiju sadrži nukleopolihedrovirus Helicoverpa armigera (HearNPV) u koncentraciji 7.5 × 1012 NPV/litar. To je jedan od izolata ovog virusa sa najvećim potencijalom u kontroli ove opasne štetočine, koja lako stvara rezistentnost na većinu aktivnih insekticidnih materija.

Primenjuje se u dozama od 50–200 ml/ha, zavisno od stepena napada.

BIOSTIMULATORI I INOKULANTI

  RHIZO VITAL (Bacillus amyloliquefaciens FZB 42 – 2,5 x 1010 CFU/g) je relativno nov biološki proizvod, svrstan u sredstva za ishranu bilja, u mikrobiološke stimulatore rasta. Ova korisna bakterija štiti useve od „zemljišnih patogena“ odnosno bolesti koje su uzrokovane gljivicama Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Aspergilus i u manjoj meri Phytium, Plasmodiophora, Sclerotinia, Septoria i bakterijskim infekcijama Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum, Xhantomonas campestris pv. vesicatoria. Primenjuje se u plodovitom, lisnatom, korenasto-krtolastom i kupusnom povrću, jagodastom voću, cveću i ukrasnom bilju, travnjacima, te za tretiranje semena ratarskih useva: šećerne repe, kukuruza, soje i suncokreta. Veoma dobre rezultate pokazuje u tretiranju semena graška, pasulja i boranije. Osim što smanjuje napad patogena, primena Rizovitala ubrzava klijanje i nicanje semena, inicijalno ukorenjavanje useva, cvetanje i zametanje plodova, kao i plodonošenje.

Tretiranje krtola krompira obavlja se tokom naklijavanja ili pred samu sadnju količinom od 0,5 l preparata za količinu semena potrebnu za 1 hektar. Rasad povrća zaliva se sa 0,04% rastvorom (4 ml / 10 l vode) ili se potapa u 0,3% rastvor (30 ml / 10 l vode) a kasnije se primenjuje 0,5 do 2 l/ha preparata kroz sistem za navodnjavanje na svakih 4 do 6 nedelja. U suzbijanju alternarije u mrkvi primenjuje se kroz kap po kap u fazi linjanja korena u količini 0,5 l/ha. U zasadima jagodastog voća, naročito u borovnici primenjuje se 1 l/ha, najčešće u kombinaciji sa Vidi Parvom 2 l/ha. Može se primeniti i folijarno u istoj dozi, a potom odmah obaviti navodnjavanje u cilju unošenja spora u zonu korenovog sistema. Najbolje je slediti detaljna uputstva naše stručne službe u specifikaciji za svaki usev ponaosob.

  RHIZO VITAL C5 ( Bacillus athropheus ABi05 – 2,5 x 1010 CFU/g) je tečni koncentrat za suspenziju, koji za razliku od Rizovitala FZB 42, deluje na nižim temperaturama već od 8oC, u poređenju sa 12oC koliki je temperaturni prag za Rizovital. Zato je ovaj preparat mnogo prihvatljiviji za tretiranje semena i sadnog materijala kod ratarskih i povrtarskih useva (krompir, mrkva, grašak, luk, kukuruz), iz ranoprolećnog roka setve.

U primeni preparata, osim potapanja semena, krtola, sadnica ili rasada, vrlo dobre rezultate daje i precizna primena odgovarajućim diznama i specijalnim adaptacijama na sejalicama/sadilicama, koje preparat nanose neposredno u zoni reda.

U nanošenju na seme može se mešati sa većinom hemijskih zaštitnih sredstava, osim sa preparatima na bazi bakra. Spore dugo ostaju vitalne i u ekstremnim uslovima.

U zavisnosti od karaktera meteoroloških uslova u pojedinim godinama daje bolje rezultate na krompiru i kukuruzu.

Način primene i delovanja je istovetan kao i kod prethodno opisanog Rizovitala FZB 42. Za tretiranje semena kukruza, soje, graška, boranije koristi se 2 ml/kg, a kod semena povrća 5 ml/kg.

  ROOTWIN-S – Bakterije azotofiksatora Bradyrhizobium japonicum WB74 ≥ 5 x 1010 CFU/g predstavljaju veoma snažni preparat za inokulaciju semena soje, namenjen uvećanju broja kvržica u procesu nodulacije korenovog sistema. Na taj način, usev soje iz ovog simbiotskog odnosa dolazi do neophodnih količina nitratnog azota za produkciju povećanja prinosa zrna i postizanje što većeg sadržaja belančevina. Na osnovu ispitivanja na više lokacija i prvih rezultata u proizvodnji soje u Vojvodini, jasno je da se radi o vrlo snažnom inokulantu, koji omogućuje minimalno dopunsko đubrenje azotom ili njegovo potpuno izostavljanje u organskom načinu gajenja. Ovaj inokulant se primenjuje po standardnom postupku u količini 1 g na 1 kg semena. U Tween Pack kombinaciji, inokulant je u miksu sa korisnom gljivom Trichoderma asperulum KD što u značajnoj meri povećava otpornost useva soje i povećava snagu usvajanja vode i hraniva od strane korenovog sistema.

BIOPESTICIDI

  T-77 – aktivna materija: Trichoderma atroviride 77B; formulacija: kvašljivi prah; koncentracija: ≥ 2 ×109 CFU/g. Standardna doza primene 250 – 750 g/ha u sledećim usevima: paradajz, paprika, luk, jagoda, malina, borovnica, breskva/ nektarina, kajsija, stono grožđe, vinova loza i dr., za suzbijanje Botrytis spp., Eutypa lata, Monilia spp. i drugih patogena. Sadrži spore korisne gljive Trichoderma atroviride 77B koji je vrlo efikasan u kontroli Botrytis spp. kao i za zatvaranje oštećenja na epidermisu nastalih zakidanjem zaperaka ili berbom plodova.

Zahvaljujući brzoj kolonizaciji ove korisne gljive, oštećenja brzo suberifikuju i onemugaćavaju razvoj i penetraciju sive truleži ili eutipoze vinove loze. Ovaj soj je podjednako efikasan u kontroli sive truleži stabla, listova i cvetova paradajza, a sa tretiranjem treba početi sa početkom cvetanja. Rane nakon orezivanja voća i vinove loze brzo zarastaju nakon primene ovog soja T-77 a ispitivanja su pokazala da kolonija živi i preko godinu dana. Štaviše, ovaj soj ima sposobnost da parazitira i eliminiše navedene gljivične patogene.

Posebno dobre rezultate u kontroli sive truleži primena ovog biološkog preparata pokazala je kod zasada jagode, borovnice, maline, kupine i drugog jagodastog voća premijum kvaliteta koje je namenjeno uglavnom izvozu.

Plodovi sa tretiranih useva i zasada imaju znatno bolju transportabilnost i “šelf lajf”.