Slajder-slika

Venturi, dozer pumpe i mikseri

Jedna od najznačajnijih prednosti navodnjavanja sistemom kap po kap, mikro orošavanjem, ili kapilarnim sistemom jeste mogućnost vrlo precizne ishrane gajenih useva, pri čemu se iz rezervoara, jednog, ili više tankova vrši uzimanje rastvora visoko-kvalitetnih đubriva u adekvatnoj proporciji i zajedno sa vodom za navodnjavanje doprema do svake biljke pojedinačno u istoj količini.

Venturi kompleti

Venturi sistem je najjednostavniji uređaj za kvantitativni način fertigacije u proizvodnji na zemljištu gde prihranjivanje praktikujemo u dužim vremenskim intervalima. Ovaj system pogoduje modelima gajenja povrća sa relativno kratkim ciklusom proizvodnje u jednstavnijim plasteničkim objektima. S obzirom na korišćenje samo jednog suda sa rastvorom đubriva, obično je ishrana bazirana na gotovim NPK formulacijama sa mikroelemntima i ne podrazumeva mešanje većeg broja formulacija đubriva.

Dozer pumpe

Preciznija aplikacija đubriva može se ostvariti dozerpumpama, MIX RITE, izraelskog proizvođača Tefen, pomoću koje je moguće ostvariti veoma precizno podešavanje rastvora tj. koncentraciju soli (EC) i kiselost (pH) krajnjeg rastvora,koji dolazi do emitera, tj. biljaka. Podešavanje se vrši vrlo jednostavno, na samoj pumpi, a zasnovano je na podešavanju procentualnog učešća matičnog rastvora (rastvorenog đubriva u tanku) u ukupnoj količini potrošene vode za navodnjavnje (količini vode koja prođe kroz Mix Rite). Kombinacijom 2 ili 3 tefen pumpe sa elektro-ventilima, EC, pH senzorima i digitalnim kontrolerima (programatorima) moguće je po pristupačnim cenama automatizovati navodnjavanje i ishranu manjih površina u hortikulturnoj proizvodnji na proporcionalnom sistemu, što vodi velikim uštedama kod celosezonskih modela gajenja. Tefen pumpe se koriste i u drugim oblastima poljoprivredne proizvodnje, u prvom redu u aplikaciji lekova u vodi za napajanje na farmama živine i svinja. Zone za dezinfekciju i dezinfekcione barijere za vozila takođe mogu da budu kontrolisane korišćenjem ove pumpe, dok se industrijska postrojenja i tehnološke linije za proizvodnju hrane mogu dezinfikovati na ovaj način. Sve one, kao i pumpe koje se koriste u auto perionicama imaju drugačije oznake u zavisnosti od namene i vrste hemijskih sredstava koja se koriste: đubriva, lekovi, kiseline, hlor, sapuni, druge korozivne tečnosti i sl. Kapacitet ovih pumpi zavisi od veličine sistema za navodnjavanje i količine vode koja se distribuira u istom momentu.

komp

Kompjuterizovane fertilizacione mašine

Najsavremeniji modeli celogodišnje proizvodnje povrća na zemljištu i na supstratima zahtevaju vrlo preciznu kontrolu doziranja mineralnih đubriva, kiselina i drugih sredstava za ishranu i integralnu zaštitu useva. Fertilizacione mašine firme ITUMIC imaju matičnu ploču kompjutera povezanu sa elektroventilima na više tankova za matične rastvore đubriva i kiselina, centralnim rezervoarom za mešanje i pumpom visokog pritiska za doziranje u sistem, gde se preko EC i pH senzora i preko ventila na pojedinačnim zalivnim deonicama, po unapred programiranom redosledu, vrši precizna aplikacija konačnog rastvora. Ovakve mašine se koriste za moderne projekte u hidroponskoj tehnologiji proizvodnje gde je potrebno ostvariti vrlo preciznu kontrolu navodnjavanja, kao i u proizvodnji na zemljištu kod velikih sistema i velikog broja zalivnih deonica. Bez ovakvih mašina profesionalna hidroponska proizvodnja je vrlo komplikovana, a u nekim slučajevima (proizvodnja na minerlanim medijima) praktično nemoguća. Na istu matičnu ploču softverski se vezuje određeni broj senzora koji u medijumu mogu da prate promene vlažnosti, temperature i EC vrednosti rastvora. Kod manjih sistema moguće je na jednu matičnu ploču povezati senzore temperature i vlažnosti vazduha koji upravljaju sistemom za zamagljivanje i kontrolu mikroklime u plasteniku. ITU CAG sistemu za kontrolu koji je povezan na WiFi, ili na lokalnu internet konekciju može se u svako vreme pristupiti preko WEB adrese i ostvariti odgovarajuća vizuelna kontrola sistema. On objedinjuje rad fertilizacione mašine (Itu Mix stanice 300- 30 kapaciteta 2-22 m3/h ili Itu Mix stanice 300 AP kapciteta 65 m3/h) i kontrolera mikroklime Itu Multi Station 100, te meteorološke stanice i niza različitih senzora.