INDUKOVANA SISTEMIČNA OTPORNOST I BIOLOŠKA KONTROLA BOLESTI

Novi koncept Indukovane Sistemične Otpornosti podrazumeva u podjednakoj meri redovno unošenje kompostirane organske materije (stajnjaka), gde u jednom gramu visoko-humifikovanog stajnjaka ima i nekoliko milijardi korisnih organizama kao i primene mikoparazitnih mikroorganizama.

Unošenje kompostiranih organskih đubriva doprinosi boljem ostrukturivanju i poboljšanju agrohemijskih osobina zemljišta. Pojačana mikrobiološka aktivnost takođe doprinosi i smanjenju brojnosti patogena zbog konkurentskih odnosa prema osnovnim činiocima sredine. Često se sa stajnjakom istovremeno kompostiraju i uljne pogače i biljni ostaci nima, karanje, buhača, ricinusa i drugih vrsta bilja, kako bi različite materije sadržane u biljnim izlučevinama, delovale alelopatski na zemljišne štetočine i patogene smanjujući njihovu brojnost.

U isto vreme se sa setvom ili sadnjom ili neposredno nakon toga i u toku vegetacije putem navodnjavanja, primenjuju drugi korisni organizmi, takozvani biostimulatori, koji različitim mehanizmima smanjuju brojnost patogena. Inokulacijom semena, te kasnijom kolonizacijom i epitelizacijom korenovog sistema se u simbiotskom odnosu dobijaju različite materije koje doprinose i u specifičnom ispoljavanju naslednih osobina otpornosti (imunomodulatori). Ovim putem se vremenom smanjuje ili potpuno isključuje potreba intenzivne hemijske zaštite od bolesti i štetočina.

Kada se na zemljištima, đubrenim Fometovim kompostiranim organskim đubrivima, redovno koriste Trichoderma harzianum T-22, Bacillus amyloloquefaciens FZB-42 i različiti biostimulatori, kao što su fulvo kiseline, ekstrakti morskih algi i aminokiseline male molekulske mase, prirodno je očekivati visoku stabilnost ekosistema, ne samo sa stanovišta biološke zaštite od štetočina već i visoku otpornost na preovlađujuće patogene korena i prizemnog dela stabla. Naš tim sa velikim entuzijazmom nastavlja sa ispitivanjem integrisanog načina primene svih ovih biostimulatora u cilju iznalaženja što prirodnijeg načina gajenja povrća i voća premijum kvaliteta i ukusa, podjednako za integralne i organske sisteme proizvodnje.

  TRIANUM (Trihoderma harzianum T22)

Netoksični biološki Koppert-ov proizvod, svrstan u sredstva za ishranu bilja, u mikrobiološke stimulatore rasta. Omogućuje bolje usvajanje hraniva i vode i brži transport kroz sprovodne snopiće. Rastvara teško pristupačan fosfor iz sekundarnih i tercijernih jedinjenja, kao i gvožđe, mangan i cink čija se pristupačnost smanjuje precipitacijom. Aplikacijom Trianuma stvaraju se uslovi oko korenovog sistema biljke, koji onemogućavaju razvoj patogenih gljiva i luče se materije koje povećavaju otpornost na većinu gljivičnih i bakterijskih oboljenja. Osim konkurencijom, ova korisna gljiva mikoparazitira patogene. Lučenjem glukonaza, proteinaza, celulaza i hitinaza najpre razara ćelijski zid a potom u potpunosti uništava micelije i na taj način štiti useve od „zemljišnih patogena“ odnosno bolesti koje su uzrokovane gljivicama Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia.
Primenom Trianuma ne dolazi do šokova u toku rasta (za razliku od uobičajenih fungicida). To je jedini soj Trichoderme harzianum koji nije osetljiv na primenu drugih fungicida i pri tome ima jako visoku koncentraciju spora 1,5 x 109 CFU/g.

Trianum P u obliku praha primenjuje se zalivanjem rasada (1,5 do 2,5 g/m2), a kasnije tokom vegetacije primenom putem navodnjavanja (15 g/1000 biljaka), dok se Trianum G u obliku granula primenjuje inkorporacijom u zemljište ili na mestu sadnje (1 g/sadno mesto), podjednako i u proizvodnji na zemljištu i u hidroponskom gajenju na supstratima. Kod drvenastog voća primenjuje se 0,3 do 1 g po sadnom mestu, najbolje potapanjem sadnica neposredno pred sadnju.

Simbiotski odnos ove korisne gljive i korena omogućava lučenje različitih alelopatskih materija: hormona, vitamina, enzima, fitoaleksina, diterpena, salicilne kiseline, jasmonične kiseline, povećavajući otpornost nadzemnih delova biljke ali i različitih isparljivih i neisparljivih antibiotskih materija: peptaibola, seskviterpena, izonitrila i alkilpirona, koji deluju na opasna bakterijska oboljenja. Nakon korišćenja Trianuma, iz sezone u sezonu smanjuje se pojava i najopasnijih bakterijskih oboljenja kod paradajza, paprike i krastavca, ali i kod svih drugih vrsta povrća, jagodastog voća: jagode, maline, borovnice, kao i kod cveća i ukrasnog bilja. Kod sadnje drvenastog voća veoma je važno inokulirati korenov sistem, naročito kod jabuke, kruške i drugih vrsti osetljivih na bakterijska oboljenja.

Trianum P je odlična alternativa u integralnoj zaštiti povrća i jagodastog voća u primeni folijarnim putem. Doza primene kao pomoćnog sredstva u preventivi pojave sive truleži kod paprike i paradajza, jagode, maline, kod cveća i ukrasnog bilja iznosi 100 gr na 100 l vode sa dodatkom 125 gr okvašivača. Pošto nema rezidualno delovanje, izuzetno je prihvatljiva varijanta zaštite za period neposredno pred berbu i u samoj berbi.

Sertifikovan za organsku proizvodnju

 

V-10

Preparat čine srednje vurulentni sojevi VX1 i VC1 (0.005 – 0.025 g/l virusa), pepino mosaic virusa, koji služe za imunizaciju, odnosno biološku zaštitu useva paradajza od virulentnih, jako agresivnih sojeva virusa pepino mozaika (PepMV), koji su prouzrokovači nekroze listova i stabala, redukcije veličine plodova kao i diskoloracije i pucanja plodova paradajza.

Vakcinacijom rasada paradajza ne-agresivnim sojevima pepino mozaik virusa vrši se imunizacija i prevencija pojave simptoma virulentnih sojeva. Obično se jedan potpuno razvijen list ispod vegetacione kupe protrlja sunđerom sa nanetim rastvorom preparata. Količina od 0,8 l je dovoljna za jedan hektar paradajza. Ova se količina rastvara u 8 l vode. Preparat i voda moraju biti rashlađeni na 4 do 8 oC, pri čemu se temperatura mora maksimalno održavati do 6 sati nakon rastvaranja i u tom periodu se mora obaviti njegova primena.

Sertifikovan za organsku proizvodnju