TRETIRANJE SEMENA

Korisni mikroorganizmi i njihove odgovarajuće mešavine, sve češće i preciznije se koriste kao biostimulatori ili kao mikrobiološka đubriva u svim vidovima biljne proizvodnje. U ratarstvu je za grupu leguminoza – posebno za soju, odavno poznata upotreba nitragina, tj. različitih sojeva bakterija azotofiksatora, za tretiranje semena neposredno pred setvu.

Odskora Zeleni hit raspolaže sa novim inovativnim preparatima za tretiranje semena strnina, kukuruza, soje, lucerke i drugih leguminoza. Za tretiranje semena šećerne repe, drugih ratarskih useva i semena povrća koristimo i preparate Trianum P i Rizovital u naznačenim količinama, prema štampanim uputstvima za svaku biljnu vrstu.

PANORAMIX MAIZE je inovativni biološki proizvod u tečnoj formi, koji sadrži korisne mikroorganizme i aditive i namenjen je za tretiranje semena kukuruza. Sadrži vrste i sojeve Bacillus subtilis i Bacillus megaterium, Trichoderma spp. i endomikorizne organizme Glomus spp. koji su podjednako stabilni i na visokim i niskim temperaturama zemljišta. Snažan korenov sistem mnogo bolje usvaja azot i fosfor zbog čega možete uštedeti i do 20% mineralnih đubriva. Bacilus vrlo brzo kolonizuje korenov sistem, počevši od temperature od samo 8oC, a osim smanjenja negativnog uticaja suše doprinosi i boljoj apsorpciji hraniva.

Trihoderma pruža kolonizaciju u dužem vremenskom periodu, unapređuje otpornost biljaka u generalnom smislu, sprečava stres uslovljen povećanim sadržajem soli u rizosfernom sloju i takođe pojačava usvajanje hraniva. Specifični mikroorganizmi endomikorize deluju na isti način ali unutar tkiva korena, što sa aditivima (huminske i fulvo kiseline) utiče na povećnje prinosa od 15 do 20%. Panoramiks se na seme nanosi neposredno pred setvu, najbolje 2 sedmice pre, ali se može sačekati i do mesec dana.

Ukoliko se seme tretira po posebnom protokolu, do setve može proći i 3 meseca. Čuva se na 8-15oC, isključivo u papirnim džakovima. Mnogo se lakše nanosi na seme u poređenju sa praškastim preparatima. Za tretiranje se mogu koristiti standardne mašine i linije a preparat se može mešati sa većinom konvencionalnih fungicida i insekticida ili se nanositi na prethodno već tretirano seme. Nema potrebe primenjivati dopunske adjuvante. Primenjuje se u količini 2 ml/kg. Brz, snažan porast, jak korenov sistem, otpornost na stres uslovljen sušom i na bolesti, osnovne su prednosti tretiranja semena kukuruza ovim preparatom.

Sertifikovan za organsku proizvodnju

PANORAMIX MAIZE PRINOS je potpuno novi, unapređeni proizvod u tečnoj formi, koji sadrži korisne mikroorganizme i aditive i namenjen je za tretiranje semena kukuruza. Sadrži vrste i sojeve Bacillus subtilis i Bacillus megaterium, Trichoderma spp., bez endomikorizne gljive Glomus spp.

Ovaj preparat odlikuje jače delovanje i izrazitiji efekat na povećanje prinosa suvog zrna kukuruza, bez obzira na intenzitet stresnih uslova ili na potencijalnu plodnost zemljišta. Za razliku od standardnog proizvoda Panoramix Maize, ima slabiji efekat na pojavu uobičajenih patogena Aspergilus flavus, Fusarium spp., Cladosporium fulvum, Penicillium spp. i posledično povišen sadržaj mikotoksina, ali je zato izrazitiji efekat preparata na povećanje prinosa.

Primena preparata je ista kao i kod standardnog Panoramix Maize-a. Zahvaljujući uljanoj konzistenciji, lako se nanosi na seme bez potrebe dodavanja dopunske količine tečnosti ili okvašivača, što omogućuje tretman neposredno pre setve i maksimalan efekat primene ovog preparata.

Sertifikovan za organsku proizvodnju

PANORAMIX SOY služi za tretiranje semena soje u cilju postizanja visokih i stabilnih prinosa. Sadrži različite mikorizne gljive, kao i sojeve Bacillus spp. i Trichoderma spp. Komercijalni rezultati koji su postignuti u početnim godinama primene ukazuju na efekte koji nesumnjivo idu u prilog tretiranju.

Povećanja prinosa koja se mogu očekivati kreću se od 15 do 30% zavisno od sorte, agrotehnike i agroklimatskih uslova gajenja. Povećan broj bočnih grana i intenzivnije cvetanje i zametanje mahuna, posledično ima efekat izrazitog povećanja prinosa, pogotovo što ne dolazi do vegetativnog disbalansa i problema sa oplodnjom. Zbog toga treba imati na umu mogući slabiji efekat kombinovanja sa azotofiksatorima, upravo zbog izbegavanja jačeg usvajanja azota i narušavanja balansa vegetativnog-generativnog porasta.

Međutim, vrlo je poželjno kombinovanje tretiranja semena soje ovim preparatom sa kasnijom dvokratnom primenom biostimulatora i folijarnih đubriva: prvog tretmana u fazi 3 tropera lista i drugog tretmana na početku cvetanja, kojim se stimuliše aktivnost korenovog sistema, porast lisne mase i otpornost na stresne uslove prouzrokovane sušom, visokom insolacijom ili pojavom patogena: plamenjača, bela trulež, mrka pegavost, odnosno štetočina: grinja, gusenica i stenica.

Sertifikovan za organsku proizvodnju

CERALL – Ovaj proizvod namenjen je za tretiranje semena pšenice, raži i tritikala. To su gram negativne bakterije Pseudomonas chlororaphis MA 342, koje se nanose na seme i koje tokom klijanja i nicanja, kao i u kasnijim fazama ukorenjavanja vrlo brzo kolonizuju rizosferni sloj korenovog sistema.

Delovanje preparata usmereno je na bolesti koje se uglavnom prenose preko semena: Fusarium spp. , a naročito Microdochium nivale
(=Fusarium nivale). Prirodni antibiotik koji stvara ova korisna bakterija inhibira razvoj sive pegavost lista (Septoria tritici) i sive pegavosti lista i klasa (Stagonospora nodorum). Osim smanjenja rizika od pojave bolesti, u značajnoj meri se umanjuje opasnost od pojave mikotoksina u zrnu pšenice i raži, što je od presudnog značaja za zdravstvenu ispravnost prehrambenih proizvoda na bazi ovih žitarica.

Osim što je ovo idealan proizvod za organske sisteme zemljoradnje, pozitivan efekat ostvaruje se i kod konvencionalnog tretiranja/ zaprašivanja, na standardnoj opremi i linijama za doradu semana. Tretiranjem
se postiže dugoročna zaštita od bolesti koje se prenose semenom i nisu poznati slučajevi pojave rezistentnosti.

Sertifikovan za organsku proizvodnju