seme

Tretiranje semena

Korisni mikroorganizmi i njihove odgovarajuće mešavine, sve češće i preciznije se koriste kao biostimulatori, ili kao mikrobiološka đubriva u svim vidovima biljne proizvodnje. U ratarstvu je odavno za grupu leguminoza, posebno za soju poznato korišćenje nitragina, odnosno različitih sojeva bakterija azotofiksatora za tretiranje semena neposredno pred setvu. Od skora Zeleni hit raspolaže sa novim inovativnim preparatima za tretiranje semena kukuruza – Panoramix i soje – Eco Riz Soya. Za tretiranje semena šećerne repe, drugih ratarskih useva i semena povrća koristimo i preparate Trianum P i Rizovital u naznačenim količinama, prema štampanim uputstvima za svaku biljnu vrstu.

tretiranje-semena

Panoramix maize je potpuno novi, inovativni biološki proizvod u tečnoj formi, koji sadrži korisne mikroorganizme i aditive i namenjen je za tretiranje semena kukuruza. Sadrži vrste i sojeve Bacillus subtilis i Bacillus megaterum, Trichoderma spp. i endomikorizne organizme Glomus spp. koji su podjednako stabilni i na visokim i niskim temperaturama zemljišta. Snažan korenov sistem usvaja mnogo bolje azot i fosfor zbog čega možete uštedeti i do 20% mineralnih đubriva. Bacilus vrlo brzo kolonizuje korenov sistem, počevši od temperature od samo 8oC i osim smanjenja negativnog uticaja suše doprinosi i boljoj apsorpciji hraniva. Trihoderma pruža kolonizaciju u dužem vremenskom periodu, unapređuje otpornost biljaka u generalnom smislu, sprečava stres uslovljen povećanim sadržajem soli u rizosfernom sloju i takođe pojačava usvajanje hraniva. Specifični mikroorganizmi endomikorize deluju na isti način, ali unutar tkiva korena, što sa aditivima (huminske i fulvo kiseline) utiče na povećnje prinosa od 15 do 20%. Panoramiks se na seme nanosi neposredno pred setvu, najbolje 2 sedmice pre, ali se može sačekati i do mesec dana. Ukoliko se seme tretira po posebnom protokolu, do setve može proći i 3 meseca. Čuva se na 8-15oC, isključivo u papirim džakovima. Mnogo se lakše nanosi na seme u poređenju da praškastim preparatima. Za tretiranje se mogu koristiti standardne mašine i linije, a preparat se može mešati sa većinom konvencionalnih fungicida i insekticida, ili se nanositi na prethodno već tretirano seme. Nema potrebe primenjivati dopunske adjuvante. Primenjuje se u količini 2 ml/kg. Brz, snažan porast, jak korenov sistem, otpornost na stres uslovljen sušom i na bolesti, osnovne su prednosti tretiranja semena kukuruza ovim preparatom.

Panoramix wheat je proizvod sličnog sastava, izbalansiran za potrebe useva ozime pšenice i drugih strnina. Primenjuje se u količini 4 ml/kg semenske robe, a tretiranje se obavlja 1 – 3 dana pred samu setvu. Preparat je komplementaran većini hemijskih zaštitnih sredstava koja se koriste za zaprašivanje ili postupak vlažnog tretiranja semena žitarica. Naročito dobro delovanje ispoljava u kombinaciji sa primenom linije CoteNTM Haifinih đubriva, gde količina pristupačnog azota tokom jeseni i zime zavisi isključivo od temperature zemljišta.

Eco Riz Soya twin pack objedinjuje primenu vrste bakterije azotofiksatora Bradyrhizobium japonicum WB74 i Trichoderma harzianum KD. Primenjuju se u količini Eco Riz Soya 1 g/1 kg + Eco T 1 g/1 kg semena soje. Daje izvanredno brzu kolonizaciju, veoma brz porast i početnu nodulaciju. Na taj način se izbegava negativni efekat suše u značajnom stepenu, jer oplodnja i porast mahuna dođu pre nego nastupe nepovoljni uslovi na polju. Povećanje prinosa u odnosu na primenu standardnih preparata za inokulaciju je lako uočljivo, čak i vizuelnim putem. Osim povećanog broja mahuna kod useva tretiranog na ovaj način u svakoj mahuni imamo po tri krupna, potpuno razvijena zrna, što maksimalno uvećava prinos. Tretiranjem semena u velikom stepenu eliminišemo negativan uticaj stresa. Preparat se čuva na temperaturi 5 -25oC do godinu dana.