Slajder-slika-i-na-nju-staviti-biostimulatore

Biostimulatori za tretiranje semena i biljaka u ratarstvu

ferti-start

Fertigrain Start: pH 4,5-5,5; organska materija 30%; ukupne amino kiseline 9%, L-amino kiseline 6,5%; ekstrakt morskih algi 4,0%; N 3,0%;

Povećava biološku snagu i ubrzava klijanje tretiranog semena, inicijalni porast i ukorenjavanje zbog intenzivnijeg usvajanja hraniva. Primenjuje se za tretiranje semena u količini 150-200 ml za normu setve po jednom hektaru. Detaljnije preporuke za tretiranje semena po biljnim vrstama date su u pojedinačnim lifletima štampanim za svaku kulturu ponaosob.

Sertifikovan za organsku proizvodnju.

foliar

Fertigrain Foliar: pH 6-6,5; organska materija 40%; ukupne amino kiseline 10%, L-amino kiseline 8%; N 5,0%; Zn 0,75%; Mn 0,5%; Fe 0,1%; B 0,1%; Cu 0,1%; Mo 0,02%.

Primenjuje se folijarno u ratarstvu sa ciljem da se poveća otpornost i lakše prevaziđu stresni uslovi. Osim aminokiselina koje su u visokom stepenu slobodne, sa manjim molekulima koji se usvajaju u potpunosti u roku od 2 do 3 sata nakon tretiranja, Fertigrain foliar sadrži i mikroelemente neophodne za porast i razviće najvažnijih ratarskih useva kojih po pravilu ima nedovoljno u preovlađujućim tipovima zemljišta u glavnim poljoprivredno proizvodnim reonima.

Sertifikovan za organsku proizvodnju.