Slajder-slika-i-na-nju-staviti-biostimulatore

  BIOSTIMULATORI U RATARSTVU 

ferti-start

  Fertigrain Start 

pH 4,5-5,5; organska materija 30 %; ukupne amino kiseline 9 %, L-amino kiseline 6,5 %; ekstrakt morskih algi 4 %; N 3 %;

 

Povećava biološku snagu i ubrzava klijanje tretiranog semena, inicijalni porast i ukorenjavanje zbog intenzivnijeg usvajanja hraniva. Primenjuje se za tretiranje semena u količini 150-200 ml za normu setve po jednom hektaru. Detaljnije preporuke za tretiranje semena po biljnim vrstama date su u pojedinačnim lifletima štampanim za svaku kulturu ponaosob.
Sertifikovan za organsku proizvodnju.

foliar

  Fertigrain Foliar 

pH 6-6,5; organska materija 40 %; ukupne amino kiseline 10 %, L-amino kiseline 8 %; N 5 %; Zn 0,75 %; Mn 0,5 %; Fe 0,1 %; B 0,1 %; Cu 0,1 %; Mo 0,02 %.

 

Primenjuje se folijarno u ratarstvu: pšenica, raž, ječam, ovas, kukuruz, soja, suncokret, uljana repica, sa ciljem da se poveća otpornost i lakše prevaziđu stresni uslovi. Odlične rezultate daje podjednako u semenskim i merkantilnim usevima. Ovaj biostimulator sadrži aminokiseline biljnog porekla sa izvanrednim aminogramom koje su u visokom stepenu slobodne (L-aminokiseline) i koje imaju najnižu molekulsku masu, pa se u potpunosti usvajaju u roku od svega 2 do 3 sata nakon tretiranja. Fertigrain foliar takođe sadrži i veliku količinu mikroelemenata neophodnih za porast i razviće najvažnijih ratarskih useva kojih po pravilu ima nedovoljno u preovlađujućim tipovima zemljišta u glavnim poljoprivrednoproizvodnim reonima. Postizanje ovako visoke koncentracije aminokiselina sa jedne i mikroelemenata sa druge strane, moguće je samo uz mnogo veće cene prilikom kombinovanja drugih biostimulatora. Za potpuni efekat i vrhunske prinose uobičajena su 2 tretmana u količini 1 – 2 l/ha.
Sertifikovan za organsku proizvodnju.