Granulisana vodorastvorljiva đubriva

Haifa chemicals granulisana i kristalna vodorastvorljiva đubriva

U sloganu „Samo najbolje je dovoljno dobro“ sadržana je osnovna misija našeg mladog i ambicioznog tima kada je reč o đubrenju i mineralnoj ishrani različitih vrsta biljaka. Osim najvišeg kvaliteta mineralnih đubriva Zeleni hit Vam nudi i preporuke kako da na najbolji način odgovorite potrebama gajenih useva u modernim sistemima zemljoradnje, kako u zaštićenom prostoru, tako i u proizvodnji na otvorenom polju. Naš partner HAIFA CHEMICALS predstavlja prave pionire u oblasti precizne mineralne ishrane putem sistema za navodnjavanje i jednu od vodećih svetskih kompanija u ovoj oblasti. Zbog pemijum kvaliteta vlastitih sirovina iz rudnika kalijum nitrata na Mrtvom moru, predstavlja nezaobilazan činilac svetske trgovine, naročito u najrazvijenijim zemljama zapadne Evrope gde nije dozvoljeno imati primese koje mogu štetno uticati na zdravstvenu ispravnost povrća i voća.

Osim kristalnih vodorastvorljivih đubriva, Haifa i Zeleni hit u današnje vreme sve više pažnje posvećuju primeni granulisanih vodorastvorljivih đubriva u konceptu tzv. „ishrane na kašičicu“, bilo da se u njihovom formulisanju koriste huminske kiseline, inhibitori nitrifikacije, ili se radi o kotiranim đubrivima sa kontrolisanim odavanjem hraniva u periodu od 2, 4, ili više meseci.

Većina granulisanih đubriva formulisana je na bazi čistog kalijum nitrata što govori o njihovom najboljem kvalitetu, najboljem delovanju, ali i najvećim prinosima povrća i voća premijum kvaliteta. To u potpunosti opravdava i njihovu relativno visoku cenu u poređenju sa sličnim formulacijama na tržištu, koja se dobijajaju značajnim učešćem sirovina kao što je kalijum sulfat, ali i kalijum hlorid. Poznato je da kalijum hlorid kao sirovina za formulisanje NPK granulisanih đubriva smanjuje mogućnost akumulacije velike količine skroba i šećera u voću i povrću, a takođe utiče i na pojavu redukujućih šećera zbog čega su kvalitet i „šelf life“ manji.

Svoju posvećenost razvoju novih tehnologija Haifa izražava sloganom „PIONEERING THE FUTURE“ uključujući se aktivno u globalni proces zaštite biosfere i smanjenje emisije ugljendioksida razvojem najsavremenijeg koncepta racionalne mineralne ishrane biljaka. Naš doprinos sveukupnom napretku znanja i veština u ovoj oblasti („PIONEERING KNOWLEDGE“), predstavlja precizno kombinovanje primene organskih kompostiranih đubriva, vodorastvorljivih mineralnih đubriva i organskih makromolekula, što sa primenom korisnih mikroorganizama omogućuje punu stabilnost agroekosistema i u najintenzivnijim uslovima korišćenja.

multi-comp-base

MULTI COMP BASE 14:13:20+2MgO+me+huminske kiseline

Vodorastvorljivo granulisano đubrivo sa dodatkom magnezijuma i pune količine mikroelemenata, koje ima minimalan sadržaj balastnih materija i u kome su hraniva, odmah i u veoma visokom procentu dostupna biljkama, tako da usvajanje ide i do 85%. Nenadmašno je u osnovnom i dopunskom đubrenju ratarskih i povrtarskih useva, voćnih vrsti i vinove loze, ukrasnog šiblja i cveća, dendromaterijala, u zasnivanju i redovnom održavanju travnjaka, kao i u gajenju useva u zaštićenom prostoru, u količini najčešće 400-600 kg/ha. Zbog visoke biološke vrednosti huminskih kiselina koje su nanešene u granulama, đubrivo se preporučuje na siromašnim, oštećenim i zaslanjenim zemljištima, u pripremi supstratnih smeša za hidroponsko gajenje povrća, voća i cveća i u svim slučajevima vrlo intenzivne proizvodnje. Ovo đubrivo je formulisano od čistih hraniva mono-amonijum fosfata i kalijum nitrata, gde je zbog sinergizma kalijuma i nitratanog jona apsorpcija katjona i anjona mnogo viša i u kome inhibitori nitrifikacije doprinose izbalansiranom usvajanju svih makroelemenata i mikroelemenata. Posebno se preporučuje za ishranu povrća i jagodastog voća na zemljištu koje se nalazi u najintenzivnijim modelima gajenja.

haifa-turbo-k

HAIFA TURBO K 14:14:17+2MgO+17SO3+0,1Fe+0,02Zn

Nova, inovativna formulacija granulisanog vodorastvorljivog đubriva, bazirana na čistom kalijum nitratu, delu amonijum sulfata i amonijum fosfatu. Na osnovu oglednih ispitivanja možemo tvrditi da primena Haifa Turbo K daje izvanredne rezultate u povrću, jagodastom i drvenastom voću i svim drugim biljnim vrstama, posebno na zemljištima neutralne i alkalne hemijske reakcije. Odnos amonijačnog i nitratnog azota od 2:1 pogoduje brzom vegetativnom porastu potrebnom kod useva krompira, mrkve, drugog korenasto-krtolastog povrća (800 do 900 kg/ha), lukovičastog i kupusnog povrća (400-600 kg/ha), kao i kod paprike i paradajza (500 do 600 kg/ha). Veoma dobre rezultate daje i kod zasnivanja jagode, maline, kupine i borovnice u količinama 800 do 1000 kg/ha.

haifa-turbo-k

HAIFA TURBO K 15:15:15+2MgO+20SO3+0,1Fe+0,02Zn

Ova ujednačena NPK formulacija na bazi čistog kalijum nitrata, namenjena je osnovnom đubrenju velikog broja biljnih vrsti, kako u povrtarstvu, tako i u intenzivnoj semenskoj proizvodnji ratarskih useva. Veći deo azota je u amonijačnoj formi (11%), što favorizuje vegetativni porast, ali i doprinosi pristupačnosti fosfora, posebno uzevši u obzir visok sadržaj sumpora i kiselu reakciju rizosfernog sloja kliajanaca. Na taj način se povećava pristupačnost rezervi fosfora na karbonatnim zemljištima, što uz tretiranje semena novim preparatima na bazi korisnih mikroorganizama daje izuzetne efekte. Manja količina magnezijuma pogoduje takođe startnom đubrenju niza povrtarskih useva, posebno luka i korenastog povrća, što kada se u obzir uzme i povišen sadržaj gvožđa i cinka daje izuzetno prednost ove formulacije na karbonatnim zemljištima.

multi-grant-blue

MULTI GRANT BLUE 12:12:17+2MgO+14SO3+me

Vodorastvorljivo granulisano đubrivo sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata, koje je namenjeno karbonatnim zemljištima i usevima koji zahtevaju kiselu reakciju zemljišnog rastvora. Nenadmašno je u osnovnom i dopunskom đubrenju ratarskih, povrtarskih i voćarskih vrsta u količini najčešće 500-800 kg/ha. Ovo đubrivo je formulisano na bazi kalijum sulfata, pa je usvajanje fosfora iz sekundarnih i tercijarnih jedinjenja ubrzano. Sumpor je veoma značajan za mnoge povrtarske useve, poput lukovičastog, kupusnog i plodovitog povrća, ali i za jagodaste i druge vrste voća.

multi-grant-t15

MULTI GRANT T-15 15:15:15+12 SO3

Novo vodorastvorljivo granulisano đubrivo, formulisano od kalijum sulfata, sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata, koje je namenjeno karbonatnim zemljištima i usevima koji zahtevaju kiselu reakciju zemljišnog rastvora. Koristi se u osnovnom i dopunskom đubrenju ratarskih, povrtarskih i voćarskih vrsta 400-600 kg/ha. Sadrži 8,5% azota u amonijačnoj i 6,5% azota u nitratnoj formi. Vrlo širok spektar primene omogućuje da ova formulacija bude univerzalna u osnovnom đubrenju velikog broja useva i zasada.

haifa-cal

HAIFA CAL AG 15,5:0:0+26,5 CaO (kalcijum nitrat) Agrigrade

Kalcijum nitrat je neophodna formulacija u mineralnoj ishrani intenzivnih zasada voća i povrća, naročito na zemljištima kisele hemijske reakcije, koja su obično siromašna kalcijumom i magnezijumom u adsorptivnom kompleksu. Da bi ste izbegli deficit kalcijuma, nedovoljnu čvrstinu i transportabilnost, ali i druge negativne promene koje umanjuju kvalitet voća i povrća, osim primene putem navodnjavanje i folijarne ishrane, sa gotovo istim uspehom mogu se primenjivati i granulisana đubriva u zoni reda.

multi-k-mg

MULTI K MG PRILLS 12:0:43+2 MgO (kalijum nitrat sa magnezijumom)

Najkvalitetnija formulacija na bazi kaljum nitrata sa magnezijumom u granulisanoj formi namenjena za primenu klasičnim metodama u zagrtanju bankericama, ili rasipačima. Zbog kompletnog sadržaja azota u nitratnoj formi ne dolazi do isparavanja i gubitaka ukoliko se ne unosi u zemljište, pa je dovoljna jutarnja rosa, ili kratko navodnjavanje da đubrivo deluje, čak i ukoliko se primeni na površini zemljišta, neposredno uz zonu korenovog sistema.

soap-agri

HAIFA SOP AGRI 0:0:51+ 45 SO3 (kalijum sulfat granulisani)

Visokokvalitetni kalijum sulfat u granulisanoj formi se može primenjivati na klasičan način u tehnologiji mineralne ishrane kupusnog, lukovičastog, korenastog i krtolastog povrća, naročito pri kraju vegetacije kada je neophodno obezbediti visoku. koncentraciju hraniva u zoni korenovog sistema. Pravovremena primena kalijum sulfata je od posebnog značaja na karbonatnim zemljištima, poput černozema, ali i na mnogim aluvijalnim i drugim baštenskim zemljištima. Ujednačenost i čvrstina granula omogućuje visoku uniformnost disperzije rasipačima, a puna vodorastvorljivost jako brzo delovanje.

HAIFA DUO 14:0:28+10 CaO (kalijum + kalcijum nitrat granulisani)

Nova formulacija koja predstavlja gotovu mešavinu kalijum nitrata i kalcijum nitrata baziranom na Multi Cal prills. Odnos kalijuma i kalcijuma odgovara reproduktivnim fazama razvoja najvećeg broja vrsti povrća i voća, uključujući i faze berbe. Preporučujemo za prihranjivanje intenzivnih useva u kojima ne postoji sistem za navodnjavanje i precizna aplikacija fertigacijom. Posebno značajna formulacija za prihranjivanje zasada maline, u 2 do 4 ponavljanja, počevši od kraja maja do kraja juna, u količinama 100 kg/ha. U zasadima jabučastog i koštičavog voća može se koristiti do pred samu berbu, naročito gde se navodnjavanje obavlja klasičnim sistemima orošavanja.

tabela-haifa-djubriva