kotirana-djubriva-naslovna

  Kotirana đubriva 

  Potpuno kotirana đubriva za napredne sisteme gajenja u hortikulturi 

Najnoviji koncept đubrenja u hortikulturnoj praksi za gajenje povrća voća i cveća u saksijama (sudovima) i za rasadničku proizvodnju, kao i za gajenje niza useva i višegodišnjih zasada na zemljištu. Prednosti primene kotiranih đubriva sastoje se u sledećem:

– Izbalansirana formulacija za određenu grupu useva ili za određenu vrstu gajenih biljaka daje optimalnu mineralnu ishranu tokom čitavog životnog ciklusa, što obezbeđuje maksimalnu produktivnost i kvalitet proizvoda;

– Značajne uštede u količini đubriva, zbog postepenog oslobađanja hraniva u rizosfernom sloju, tako da nema gubitaka, niti biljka troši preveliku energiju u usvajanju neophodnih nutrienata. Posebno se ovim načinom đubrenja štedi na azotu, čak do 30 % uobičajenih količina;

– Jednostavna primena koja štedi vreme i novac, najčešće samo jednokratno, pri setvi i sadnji;

– Zaštita životne sredine, jer se vrlo racionalnom primenom i sprečavanjem ispiranja, ili denitrifikacije, precipitacije, čuvaju kako zemljište i vode, tako i kompletna priroda. Ovo je veoma važno sa aspekta dostizanja visokih socijalnih standarda, koje propisuju stroga sertifikaciona tela kod izvoza voća i povrća premijum kvaliteta na vrlo zahtevna zapadno evropska tržišta.

multicote

  MULTICOTE 

15:7:15+2 MgO+7 SO3+me (Fe 5000 ppm; Mn 800 ppm; Zn 700 ppm; Cu 550 ppm; Mo 80 ppm; B 250 ppm)

Potpuno kotirano vodorastvorljivo mineralno đubrivo, koje u periodu od 2-4-6 meseci, u skladu sa kretanjem temperature i vlažnosti zemljišta kontinuirano oslobađa sve sadržane makro i mikroelemente. Primenjuje se u povrtarskoj, voćarskoj, cvećarskoj i rasadničkoj proizvodnji. Najviše se koristi za mešanje u supstratima za proizvodnju balkonskog cveća, za proizvodnju jagode i povrća, ali i za proizvodnju svih vrsta sadnica voća i ukrasnog šiblja i drveća. Multicote se koristi i u sadnji i redovnom đubrenju višegodišnjih zasada borovnice, u podizanju i održavanju rezidencijalnih vrtova i parkova, travnjaka i zelenih površina. Takođe je idealan za gajenje povrća plitkog korenovog sistema kao što je baby leaf salata, rukola, mini spanać za proizvodnju gotovih pakovanja (fresh cut). Zahvaljujući polupropusnoj membrani, kontrolisano se u zonu korenovog sistema odaju lako pristupačna hraniva bez štetnih primesa u relativno visokoj koncentraciji, što omogućuje lako, brzo i vrlo efikasno usvajanje uz maksimalno smanjenje gubitaka usled ispiranja ili štetne fiksacije. Sadržaj mikroelemenata je jako visok, pa kod svih jednogodišnjih i višegodišnjih useva koji se gaje u uslovima konstantno povišene vlažnosti rizosfernog sloja, ovo đubrivo daje prvorazredne rezultate. Precipitacije u takvim uslovima gotovo da nema, jer povećana količina sumpora obezbeđuje kontinuiranu kontrolu pH vrednosti zemljišnog rastvora u optimalnom opsegu 5,6 do 6,5. U pripremi supstratnih smeša, dozira se u količini 2-5 g/l supstrata. Količina đubriva koja se na početku vegetacione sezone primenjuje unošenjem u zonu korenovog sistema zavisi od sadržaja hraniva u supstratu/zemljištu, kao i od očekivanih prinosa. Za borovnicu u punom rodu primenjuje se 100 do 150 g po žbunu.

  Delimično kotirana đubriva za napredne sisteme gajenja u ratarstvu 

Zahvaljujući mogućnosti kotiranja ureje obezbeđena je kontrolisana pristupačnost azotnih hraniva u periodu 2, 4 i 6 meseci u zavisnosti od dužine vegetacije. Celokupna količina hraniva se primenjuje u predsetvenoj pripremi zemljišta sa uobičajenim normama od 300 – 350 kg/ha ZA NAJVEĆE MOGUĆE PRINOSE koji odgovaraju konvencionalnim normama đubrenja azotom od 140 do 165 kg/ha. Primenom ovih đubriva moguće su velike uštede ljudskog i mašinskog rada, smanjenje gaženja i kvarenja strukture zemljišta, kao i smanjenje ukupnih troškova za đubrenje poljoprivrednih kultura. Odavanje hraniva iz granule prostom difuzijom kroz membranu proporcionalno je temperaturi zemljišta, pa sa porastom useva i povećanjem potreba u mineralnoj ishrani, saobrazno raste i pristupačnost hraniva. Gubici azota ispiranjem, volatilizacijom ili denitrifikacijom svedeni su na minimum. Jedan deo amonijačnog azota odmah je pristupačan za inicijalan porast i razviće nakon nicanja. Iskorišćenost fosfora i kalijuma od strane biljaka je maksimalna, jer su hraniva koncentrisana u zoni korena, a idealna rekacija sprečava moguću precipitaciju.

  COTEN MIX UREA 

45:0:0

Urea CoteN Mix sadrži polovinu od ukupne količine azota, standardnu ureju, dok je druga polovina kotirana polimernom polupropusnom membranom sa periodom kontrolisanog oslobađanja i odavanja u zemljište tokom perioda od 2 meseca. Kad je zemljište hladnije usporava se rast biljaka, ali i brzina oslobađanja azota. Kada se zemljište zagreje, rastu zahtevi biljaka u ishrani azotom, ali proporcionalno raste i brzina/količina azota koji se oslobađa iz kotiranih granula u zonu korenovog sistema. Na ovaj način raste efikasnost usvajanja azota, pa su gubici volatilizacijum ili ispiranjem nitrata, odnosno denitrifikacijom zaista minimalni. Na višim temperaturama brzina ovih procesa je veća, tako da sa odmicanjem pojedinih fenofaza, sve veći zahtevi biljaka bivaju u potpunosti zadovoljeni. Primenjuje se u zavisnosti od obezbeđenosti supstrata/ zemljišta ukupnim azotom i očekivane brzine i stepena njegove mineralizacije, kao i od planiranih prinosa, odnosno procenjenog potencijala rodnosti.

  COTEN MIX BOOSTER 

31:21:0

Ovo startno đubrivo namenjeno je za primenu u savremenim sejalicama sa velikim depozitorima, koja su u stanju da apliciraju u neposrednu blizinu zone setve, relativno male količine granulisanog-kotiranog đubriva. Zahvaljujući visokoj efikasnosti ovakvog načina đubrenja i vrlo malim gubicima, količina potrebnih hraniva koja se normira na ovaj način je svega 50 do 60 % količina hraniva za klasične sisteme đubrenja. Ovo đubrivo vrlo je pogodno za napredne sisteme gajenja kukuruza i suncokreta, pogotovu na zemljištima sa srednjim i visokim sadržajem gline, koja su obilno đubrena kalijumom u dugogodišnjem periodu. Komercijalni prinosi su značajno veći nego u klasičnom sistemu đubrenja, posebno u stresnim uslovima i neregularnom vodnom režimu. Skoro celokupna količina fosfora (20,2 %) je potpuno vodorastvorljiva, što garantuje brzo ukorenjavanje, a od 31 % azota 4,9 % čini amonijačni azot koji je odmah dostupan za brzo početno usvajanje. Od ostatka, polovina amidne forme azota je u obliku kotiranh granula sa kontrolisanim odavanjem u periodu od 2 ili 4 meseca. Naročito dobre rezultate moguće je postići u konzervacijskim sistemima zemljoradnje, odnosno kod korišćenja sistema zaštitne obrade zemljišta sa zadržavanjem žetvenih ostataka na površini zemljišta i sejalicama za direktnu setvu.

  COTEN MIX TOP 

32:9:6 + 0,8 Zn

Coten Mix Top je složeno NPK đubrivo sa cinkom koje sadrži kotirane granule ureje sa kontrolisanom emisijom amidnog azota u trajanju od 2 meseca. To je mešavina granula oker (kotirana ureja), bele (vodorastvorljivi MAP) i sive boje (kalijum nitrat). Od ukupne količine najveći deo – 8,6 % fosfora je vodorastvorljiv, kao i celokupna količina kalijuma. Đubrivo sadrži 26,7 % amidnog azota, 2,5 % amonijačnog i 1,8 % nitratnog azota. Izvanredne rezultate ovo delimično kotirano đubrivo daje osnovnom đubrenju ozimih strnina, posebno ječma i ozime pšenice. Koristi se i u prihranjivanju kukuruza u uslovima navodnjavanja, gde se praktikuje međuredno kultiviranje u količini 200 do 250 kg/ha.