Proste soli

haifa-map

HAIFA MAP 12:61:0 (mono amonijum fosfat – NH4H2PO4)

Haifa MAP je vodorastvorljivo đubrivo za primenu putem savremenih sistema za navodnjavanje u đubrenju povrtarskih useva, voćnih vrsti, cveća, a naročito se upotrebljava kod gajenja useva u zaštićenom prostoru na hidroponskom sistemu za pripremu matičnih rastvora, posebno u slučajevima alkalne reakcije vode za navodnjavanje i potrebe značajnog zakiseljavanja. U matičnim rastvorima Haifa MAP se meša u tanku A sa amonijum nitratom, kalijum nitratom i kalijum sulfatom da bi se dobila adekvatna koncentracija NPK u vodi za navodnjavanje, shodno analizama vode, potrebama gajenog useva u određenim fenofazama i karakterisitikama klime. Kao pojedinačno đubrivo koristi se u početnim fazama porasta, a kod korišćenja mikser mašina u naprednim sistemima ishrane povrća i voća tokom čitave vegetacije shodno zadatoj recepturi.

haifa-mkp

HAIFA MKP 0:52:34 (mono kalijum fosfat – KH2PO4)

Haifa MKP je vodorastvorljivo đubrivo za folijarno tretiranje i primenu putem savremenih sistema za navodnjavanje u đubrenju ratarskih i povrtarskih useva, voćnih vrsti, cveća, kao i kod gajenja useva u zaštićenom prostoru u svim fenofazama od ukorenjavanja i zametanja, do plodonošenja i zrenja. Meša se skoro sa svim vrstama đubriva osim sa magnezijum nitratom. Primena fertigacijom praktikuje se korišćenjem tankova za rastvaranje, venturi sistema, fertigacionih pumpi, dozer pumpi i složenih fertigacionih mašina. U matičnim rastvorima Haifa MKP se meša u tanku A sa amonijum nitratom i kalijum nitratom da bi se dobila adekvatna koncentracija NPK u vodi za navodnjavanje, shodno analizama vode, potrebama gajenog useva u određenim fenofazama i karakterisitikama klime. U proizvodnji povrća na zemljištu koristi se kada želimo da smanjimo vegetativnost useva u produktivnim fenofazama, zadržavajući dalje cvetanje i zametanje. Folijarno se najviše pimenjuje u voćarstvu, za stvaranje rodnog potencijala za narednu godinu, tokom leta i jeseni.

multi-k-mg

MULTI K Mg 12:0:43+2 MgO (kalijum nitrat + magnezijum)

Multi K Mg 12:0:43+2MgO je vodorastvorljivo đubrivo za klasičnu primenu (prills – granule) i primenu putem navodnjavanja i folijarno (u kristalu). U fazama rasta i zrenja plodova, odnosno formiranja i porasta produktivnih organa gajenih ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljaka redovno se primenjuje u skladu sa planiranim programom ishrane. Zahvaljujući izuzetnoj pristupačnosti omogućuje brzo usvajanje nitratne forme azota kao i katjona K, Mg i Ca iz zemljišnog rastvora. Primena kalijum nitrata osim povećanja sadržaja suve materije, skroba/ šećera, utiče na sjaj, uniformnost i intenzitet boje, kao i na čvrstoću i dužinu čuvanja plodova, ali i povećava tolerantnost useva na bolesti i štetočine, odnosno na niske temperature i izmrzavanje tokom zime, zbog čega se primenjuje sve do kasne jeseni. Granulisana forma se primenjuje klasičnim metodama u startnom đubrenju i prihranjivanju u usevima paradajza, paprike, krastavca, bostana, krompira, mrkve, kupusnjača, šećerne repe, duvana, jagode, cveća, drvenastih voćnih vrsti i vinove loze.

Kristalna forma kalijum nitrata sa magnezijumom se primenjuje putem sistema za navodnjavanje kapanjem i mikroorošavanjem, dok se u folijarnoj primeni koriste sve vrste prskalica. Meša se sa svim vrstama đubriva, samo je sa magnezijum sulfatom delimično nekompatibilan. U folijarnoj primeni meša se uspešno sa većinom pesticida, ali se dodaju kiseli sufraktanti, kako bi se sprečila bazna hidroliza pesticida i povećala apsorpcija hraniva. Izbegavati visoke temperature i nisku relativnu vlažnost vazduha u vreme tretiranja.

multi-k-zn

MULTI K Zn 12:0:43+2 ZnO (kalijum nitrat + cink)

Multi K Zn 12:0:43+2 ZnO se osim u jabučastom voću, posebno preporučuje u folijarnoj ishrani citrusa. Kod paradajza se preporučuje u prevenciji pojave bloči plodova od faze zemetanja plodova u drugoj cvretnoj grani, kada se dozira u količini 50 kg/ha.
Za razliku od Multi K Mg koji ima baznu reakciju, ovo đubrivo ima neutralnu hemijsku reakciju pa se može primenjivati u folijarnoj ishrani sa većom fleksibilnošću. Posebno je važno koristiti ovu formulaciju u jesenjem periodu za obezbeđivanje depoa cinka u tvornim (meristemskim) tkivima za brz porast pupoljaka u proleće. Kalijum nitrat obezbeđuje brzo sazrevanje u jesen, blagovremeno opadanje lišća i ulazak u zimsko mirovanje pre mrazeva. To takođe omogućuje i blagovremeno „plavo“ prskanje kod koštičavog, ali i kod svih drugih vrsti voća.

multi-k-ph

MULTI K pHast 13,5:0:46,2 (kiseli kalijum nitrat)

Multi K pHast 13,5:0:46 je nova formulacija u PRIME kvalitetu koju odlikuje niska vrednost pH te se ova formulacija koristi u ishrani povrća, voća i cveća pri gajenju na supstratima kao i na karbonatnim zemljištima, jer se primenom ovog đubriva na alkalnim zemljištima smanjuju problemi sa precipitacijom, koji nastaju usled visoke vrednosti pH zemljišnog rastvora i blokiranja nekih makro i mikro elemenata.

haifa-sop

HAIFA SOP 0:0:51+18S (kalijum sulfat)

Haifa SOP 0:0:51+42,5SO3 je vodorastvorljivo mineralno đubrivo PRIME kvaliteta koje sadrži sumpor i namenjeno je primeni na zemljištima sa visokim sadržajem organske materije, a posebno se preporučuje za ishranu kod hidroponskog gajenja useva u zaštićenom prostoru na inertnim organskim supstratima.

Primenjuje se fertigacijom u prihranjivanju useva paradajza, paprike, krastavca, kao i drugih povrtarskih vrsti, te kod jagodastog voća: jagode, maline, kupine, ribizle, borovnice i dr. Prednost ima u održavanju pH zemljišnog rastvora na nivou 6,5 na zemljištima bogatim krečom, alkalne agrohemijske reakcije i kao izvor dopunske ishrane sumporom. Ovo đubrivo nije kompatibilno sa kalcijum nitratom. Ima visok EC što vrlo pogoduje iniciranju brzogzrenja plodova.

haifa-cal

Haifa Cal 15,5:0:0+26,5 CaO (kalcijum nitrat)
Fertigrade – namenjen za primenu navodnjavanjem

Greenhouse grade PRIME QUALITY – namenjen svim načinima primene, ali ga izuzetan kvalitet, rastvorljivost i čistoća preporučuju za hidroponiku i folijarnu primenu.

Vodorastvorljivo đubrivo u granulama za klasičnu primenu, primenu putem navodnjavanja i folijarno tretiranje. Redovno se primenjuje u fazama generativnog porasta i razvića plodova u cilju otklanjanja fiziološkog nedostatka kalcijuma u usevima. Redovna ishrana kalcijumom kod povrtarskih useva je veoma važna za izbalansiranu ishranu kalijumom i magnezijumom. Primenjuje se nakon oplodnje kod svih povrtarskih vrsti proizvedenih iz rasada. Do deficita kalcijuma dolazi kod neadekvatnog vodnog režima i naročito je izražen u periodu visokih temperatura, niske relativne vlažnosti vazduha visoke transpiracije i intenzivnog plodonošenja. Na zemljištima sa deficitom kalcijuma primenjuje se u povrtarskim i voćarskim kulturama kod svakog tretiranja, najmanje jednom u 7-10 dana u količini do 50 kg/ha. Broj tretmana zavisi od obezbeđenosti zemljišta kalcijumom, sadržaja kalcijuma u vodi za navodnjavanje, meteoroloških uslova i režima vlažnosti. Ne sme se mešati u istom tanku sa sulfatnim đubrivima: amonijum sulfatom, kalijum sulfatom, niti sa mono-amonijum fosfatom, mono-kalijum fosfatom i fosfornom kiselinom. U folijarnom tretiranju jabuke primenjuje se 4 do 6 puta u količini 5 kg/ha, najbolje u kombinaciji sa Tecamin Max 3 l/ha.

tabela-87

magnisal

MAGNISAL 11:0:0+16 MgO (magnezijum nitrat)

Magnisal je vodorastvorljivo mineralno đubrivo koje se primenjuje u fazama rasta, odnosno formiranja i porasta produktivnih organa gajenih ratarskih i povrtarskih biljaka. Zahvaljujući izuzetnoj pristupačnosti omogućuje brzo usvajanje nitratne forme azota kao i katjona Mg iz zemljišnog rastvora. Magnezijum je izuzetno važan u ishrani paradajza, paprike, krastavca, bostana, krompira, mrkve i drugih vrsta povrća, kao i u ishrani jabučastog i sitnog jagodastog voća. Bele flekice ovog đubriva mogu se primenjivati na klasičan način za prihranjivanje useva koji imaju velike zahteve za magnezijumom, posebno na zemljištima siromašnim magnezijumom. Mnogo precizniji način primene je putem sistema za navodnjavanje kapanjem i mikroorošavanjem, dok se u folijarnoj primeni koriste sve vrste prskalica. Ne meša se u istom tanku sa đubrivima koja u sebi sadrže fosfor: Polyfeed, fosforna kiselina, MAP i MKP. U folijarnoj primeni meša se uspešno sa većinom pesticida. Izbegavati visoke temperature i nisku relativnu vlažnost vazduha u vreme tretiranja.

bittter-mag

BITTER MAG 16 MgO+13 S (magnezijum sulfat)

Bitter MAG je magnezijumovo vodorastvorljivo mineralno đubrivo koje sadrži sumpor i koje se primenjuje fertigacijom u prihranjivanju useva paradajza, paprike, krastavca, bostana, krompira, mrkve, cvekle, lukova, kupusnjača, šećerne repe, duvana, cveća, shodno potrebnim količinama magnezijuma, uz adekvatnu primenu kalcijum nitrata, s kojim se može bez ikakvih problema mešati u istom tanku. U folijarnoj primeni meša se uspešno sa većinom pesticida, zbog pH 5,5. U matičnim rastvorima magnezijum sulfat se meša u tanku B sa kalcijum nitratom, sa helatnim gvožđem i sa huminskim kiselinama, ili polipeptidima.

tabela-88