Proste soli 

haifa-map

  HAIFA MAP 

12:61:0 (mono amonijum fosfat – NH4H2PO4)

Haifa MAP je vodorastvorljivo đubrivo za primenu putem savremenih sistema za navodnjavanje u đubrenju povrtarskih useva, voćnih vrsti, cveća, a naročito se upotrebljava kod gajenja useva u zaštićenom prostoru na hidroponskom sistemu za pripremu matičnih rastvora, posebno u slučajevima alkalne reakcije vode za navodnjavanje i potrebe značajnog zakišeljavanja. U matičnim rastvorima, Haifa MAP se meša u tanku A sa amonijum nitratom, kalijum nitratom i kalijum sulfatom da bi se dobila adekvatna koncentracija NPK u vodi za navodnjavanje, shodno analizama vode, potrebama gajenog useva u određenim fenofazama i karakteristikama klime. Kao pojedinačno đubrivo koristi se u početnim fazama porasta kod povrća, jagodastog voća i svih drugih biljnih vrsta.

haifa-mkp

  HAIFA MKP 

0:52:34 (mono kalijum fosfat – KH2PO4)

Haifa MKP je vodorastvorljivo đubrivo za folijarno tretiranje i primenu putem savremenih sistema za navodnjavanje u đubrenju ratarskih i povrtarskih useva, voćnih vrsti, cveća, kao i kod gajenja useva u zaštićenom prostoru u svim fenofazama od ukorenjavanja i zametanja, do plodonošenja i zrenja. Meša se skoro sa svim vrstama đubriva osim sa magnezijum nitratom. Primena fertigacijom praktikuje se korišćenjem tankova za rastvaranje, venturi sistema, fertigacionih pumpi, dozer pumpi i složenih fertigacionih mašina. U matičnim rastvorima, Haifa MKP se meša u tanku A sa amonijum nitratom i kalijum nitratom da bi se dobila adekvatna koncentracija NPK u vodi za navodnjavanje, shodno analizama vode, potrebama gajenog useva u određenim fenofazama i karakteristikama klime. U proizvodnji povrća na zemljištu koristi se kada želimo da smanjimo vegetativnost useva u produktivnim fenofazama, zadržavajući dalje cvetanje i zametanje. Folijarno se najviše primenjuje u voćarstvu, za stvaranje rodnog potencijala za narednu godinu, tokom leta i jeseni.

tabela-88

multi-k-mg

  MULTI-K Mg 

12:0:43+2 MgO (kalijum nitrat + magnezijum)

Multi K Mg 12:0:43+2 MgO je vodorastvorljivo đubrivo za klasičnu primenu (prills – granule) i primenu putem navodnjavanja i folijarno (u kristalu). U fazama rasta i zrenja plodova, odnosno formiranja i porasta produktivnih organa gajenih ratarskih, povrtarskih i voćarskih biljaka, redovno se primenjuje u skladu sa planiranim programom ishrane. Zahvaljujući izuzetnoj pristupačnosti omogućuje brzo usvajanje nitratne forme azota kao i katjona K, Mg i Ca iz zemljišnog rastvora. Primena kalijum nitrata osim povećanja sadržaja suve materije, skroba/šećera, utiče na sjaj, uniformnost i intenzitet boje, kao i na čvrstoću i dužinu čuvanja plodova, ali i povećava tolerantnost useva na bolesti i štetočine, odnosno na niske temperature i izmrzavanje tokom zime, zbog čega se primenjuje sve do kasne jeseni. Granulisana forma se primenjuje klasičnim metodama u startnom đubrenju i prihranjivanju u usevima paradajza, paprike, krastavca, bostana, krompira, mrkve, kupusnjača, šećerne repe, duvana, jagode, cveća, drvenastih voćnih vrsti i vinove loze. Kristalna forma kalijum nitrata sa magnezijumom se primenjuje putem sistema za navodnjavanje kapanjem i mikroorošavanjem, dok se u folijarnoj primeni koriste sve vrste prskalica. Meša se sa svim vrstama đubriva, samo je sa magnezijum sulfatom delimično nekompatibilan. U folijarnoj primeni meša se uspešno sa većinom pesticida, ali se dodaju kiseli sufraktanti, kako bi se sprečila bazna hidroliza pesticida i povećala apsorpcija hraniva. Izbegavati visoke temperature i nisku relativnu vlažnost vazduha u vreme tretiranja.

multi-k-zn

  MULTI-K Zn 

12:0:43+2 ZnO (kalijum nitrat + cink)

Multi K Zn 12:0:43+2 ZnO se osim u jabučastom voću, posebno preporučuje u folijarnoj ishrani citrusa. Kod paradajza se preporučuje u prevenciji pojave bloči plodova od faze zametanja plodova u drugoj cvetnoj grani, kada se dozira u količini 50 kg/ha. Za razliku od Multi K Mg koji ima baznu reakciju, ovo đubrivo ima neutralnu hemijsku reakciju pa se može primenjivati u folijarnoj ishrani sa većom fleksibilnošću. Posebno je važno koristiti ovu formulaciju u jesenjem periodu za obezbeđivanje depoa cinka u tvornim (meristemskim) tkivima za brz porast pupoljaka u proleće. Kalijum nitrat obezbeđuje brzo sazrevanje u jesen, blagovremeno opadanje lišća i ulazak u zimsko mirovanje pre mrazeva. Povećanjem gustine citoplazme i povlačenjem vode iz intercelulara, smanjuje se u velikoj meri pojava izmrzavanja tokom zimskih golomrazica. Preporučuju se 2 do 3 tretmana u koncentraciji 1 do 2 %. To takođe omogućuje i blagovremeno „plavo“ prskanje kod koštičavog, ali i kod svih drugih vrsti voća

multi-k-ph

  MULTI-K pHast 

13,5:0:46,2 (kiseli kalijum nitrat)

Multi K pHast 13,5:0:46 je super formulacija u PRIME kvalitetu koju odlikuje niska vrednost pH (4), te se ova formulacija koristi u ishrani povrća, voća i cveća pri gajenju na supstratima kao i na karbonatnim zemljištima, jer se primenom ovog đubriva na alkalnim zemljištima smanjuju problemi sa precipitacijom, koji nastaju usled visoke vrednosti pH zemljišnog rastvora i blokiranja nekih makro i mikro elemenata. Idealna formulacija za gajenje svih vrsti koje preferiraju jako kiselu hemijsku reakciju zemljišta (borovnica), ili blago kiselu hemijsku reakciju zemljišta (jagoda, malina) sa zahtevima za čvrste, dobro obojene i plodove sa visokim briksom. Idealan za postizanje dobre obojenosti jagodastog voća, paradajza, crvene paprike, crvenih sorti jabuke, posebno u kombinaciji sa Haifa Cal + Tecamin Brix ili sa Tecamin Tex Fruit.

haifa-sop

  HAIFA SOP 

0:0:51+17 S (kalijum sulfat)

Haifa SOP 0:0:51+42,5 SO3 je vodorastvorljivo mineralno đubrivo PRIME kvaliteta koje sadrži sumpor i namenjeno je primeni na zemljištima sa visokim sadržajem organske materije, a posebno se preporučuje za ishranu kod hidroponskog gajenja useva u zaštićenom prostoru na inertnim organskim supstratima. Primenjuje se fertigacijom u prihranjivanju useva paradajza, paprike, krastavca, kao i drugih povrtarskih vrsti, te kod jagodastog voća: jagode, maline, kupine, ribizle, borovnice i dr. Prednost ima u održavanju pH zemljišnog rastvora na nivou 6,5
na zemljištima bogatim krečom, alkalne agrohemijske reakcije i kao izvor dopunske ishrane sumporom. Ovo đubrivo nije kompatibilno i ne meša se sa kalcijum nitratom u istom sudu. Ima visok EC što vrlo pogoduje iniciranju brzog zrenja plodova.

haifa-cal

  Haifa Cal 

15,5:0:0+26,5 CaO (kalcijum nitrat)
Fertigrade – namenjen za primenu navodnjavanjem

  HAIFA MAG prills ex. MAGNISAL 

10,7:0:0+15,5 MgO (magnezijum nitrat)

Haifa MAG je vodorastvorljivo mineralno đubrivo koje se primenjuje u fazama rasta, odnosno formiranja i porasta produktivnih organa gajenih ratarskih i povrtarskih biljaka. Zahvaljujući izuzetnoj pristupačnosti omogućuje brzo usvajanje nitratne forme azota kao i katjona Mg iz zemljišnog rastvora. Magnezijum je izuzetno važan u ishrani paradajza, paprike, krastavca, bostana, krompira, mrkve i drugih vrsta povrća, kao i u ishrani jabučastog i sitnog jagodastog voća. U folijarnoj primeni daje odlične rezultate svaki put kada treba povećati sadržaj hlorofila u lisnoj masi, zbog sinergističkog delovanja sa nitratnom formom azota. Ne meša se u istom tanku sa đubrivima koja u sebi sadrže fosfor: Polyfeed, fosforna kiselina, MAP i MKP. U folijarnoj primeni meša se uspešno sa većinom pesticida. Izbegavati visoke temperature i nisku relativnu vlažnost vazduha u vreme tretiranja.

bittter-mag

  BITTER MAG 

16 MgO+12,8 S (magnezijum sulfat)

Bitter MAG je magnezijumovo vodorastvorljivo mineralno đubrivo koje sadrži sumpor i koje se primenjuje fertigacijom u prihranjivanju useva paradajza, paprike, krastavca, bostana, krompira, mrkve, cvekle, lukova, kupusnjača, duvana, cveća, shodno potrebnim količinama magnezijuma, uz adekvatnu primenu kalcijum nitrata, s kojim se može bez ikakvih problema mešati u istom tanku. U folijarnoj primeni meša se uspešno sa većinom pesticida, zbog pH 5,5. U matičnim rastvorima magnezijum sulfat se meša u tanku B sa kalcijum nitratom, sa helatnim gvožđem i sa huminskim kiselinama, ili polipeptidima.